Mèt Carneval, den gaon iech ówt

Carnavalissima 2010

Refrein:
Iech bèn eine boor, iech kwieëk get poeër en ouch get selder
Iech höb de petatte vuur de wènter in de kelder
Mer mèt Carneval laot iech de poeër de poeër,
En den zak iech tot de vreuge eurkes doeër ! (2x)

En zeuk iech nao mi-jn naas, dan huur iech mi-jne baas :

Sjat, diech mós nog sjróbbe goeën !
Sjat, diech luuts den aafwas stoeën !
Sjat, brèng miech det li-jvend hi-j
Nao de wasseri-j, nao de wasseri-j (2x)

Refrein:
Iech bèn eine boor, iech kwieëk get poeër en ouch get selder
Iech höb de petatte vuur de wènter in de kelder
Mer mèt Carneval laot iech de poeër de poeër,
En den zak iech tot de vreuge eurkes doeër ! (2x)

En zeuk iech nao mi-jn patsj, den zaet di-j dikke pratsj :

Sjat, diech mós nog mèlke goeën !
Sjat, diech luuts di-j krówkar stoeën !
Sjat, nów brèng di-j mèlk weg,
Angers wuurt ze slech, angers wuurt ze slech (2x)

Sjat, diech mós nog sjróbbe goeën !
Sjat, diech luuts den aafwas stoeën !
Sjat, brèng miech det li-jvend hi-j
Nao de wasseri-j, nao de wasseri-j (2x)

Refrein:
Iech bèn eine boor, iech kwieëk get poeër en auch get selder
Iech höb de petatte vuur de wènter in de kelder
Mer mèt Carneval laot iech de poeër de poeër,
En den zak iech tot de vreuge eurkes doeër! (2x)