Pówpverleef

Pówpverleef…! Baer en Wiel
Intro ; La la lalaaaa,… la la la la lalaaaa,… la la lalaaaa,… la la la laaaaaa,………
Es de wolke verdwi-jne,… och den zéen wieë bli-j
En de zón weer geit sji-jne,… och den zéen wieë bli-j
Es de wènter geit treure,… och den zéen wieë bli-j
Geit de lente weer kleure,… jao den zéen wieë bli-j
Jóngès ‘t is karneval,… vergieët det neet
Remeedie tieëge pi-jn en hartsverdreet
Kar-ne-val è fieës vuur groeët en klein
Alle remme los,… jónges…! dèt is fijn - - - - - -
Mèt karneval,… kómme di-j kriebels weer …
kriebels weer
het veult ziech aan,… Iech bèn verleef … - - - - -
Mèt karneval,… kómme di-j vlinders weer …
vlinders weer
en éder jaor,… bèn iech pówpverleef,… - - - - -

We höbbe dri-j daag lol,… en den zéen wieë bli-j
Wieë goeën ówt de bol,… en den zéen wieë bli-j Mèt mezi-jk en dans,… en den zéen wieë bli-j
En höbbe we sjans,… jao den zéen wieë bli-j
Mae-sjes ‘t is karneval,… vergieët det neet
Remeedie tieëge pi-jn en hartsverdreet
Kar-ne-val è fieës vuur groeët en klein
Alle remme los,… mae-sjes…! dèt is fijn - - - - - -
Mèt karneval,… kómme di-j kriebels weer …
kriebels weer
Het veult ziech aan,… Iech bèn verleef… - - - - -
Mèt karneval,… kómme di-j vlinders weer …
vlinders weer
en éder jaor,… bèn iech pówpverleef,… - - - - -
- - - - - - - - - - - - Geine sjoeneren ti-jd in hieël het jaor
Dus kóm op,… en maak diech hieë – le - maol klaor
- - -
--- Want ’t is karneval minse vergieët det neet ---
----- Remeedie tieëge pi-jn en hartsverdreet ---
--- kar-ne-val è fieës vuur groeët en klein ---
--- Alle remme los,… Minse,…! dèt is fijn…! - - - - - - -
- SOLO ; Viool ,…
Mèt karneval,… kómme di-j kriebels weer,
het veult ziech aan,… Iech bèn verleef… …
Iech bèn verleef,…
Mèt karneval,… kómme di-j vlinders weer,
en éder jaor,… bèn iech pówpverleef,… - - - - -
en éder jaor,… // ,… zéen wieë pówpverleef

  • Unbekannter Künstler:
    wiel-en-baer---powpverleef.mp3