Groeëte Internasjonale Hawfvastestoet

zondag 18-03-2012 14:11 uur

Al mieër es 125 jaor trèkt in Mezeik mèt Hawfvaste den Internationale Hawfvastestoet ówt. De Mezeikenaer is neet gemaak óm 40 daag aan ei stök te vaste, mer pak lever mèt Hawfvaste ins effekes aosem. Waat vreuger ei fieës van de erm luj waas, woeëbi-j de ri-jke börgers ieëten en kleijjer op ‘ne wage goeëjde, di-j den ówtgedeild wäërde, is nów ówtgegreujd tot eine internationale bekènde Carnavalsstoet woeëbi-j de Prinse kermelle goeëje. Den optoch bestuit ówt tieëntalle Carnevalswages, -groepe, Einzelgangers, Zaate Hermeni-jkes en Muzi-jkmaatsjapi-je en trèkt doeër de straote van de bènnenstad van Mezeik. Ouch hi-j tèlt: De mós het mètmake óm de sfeer te kónne begri-jpe.